• Предметни наставници:
  • Циљ: Упознавање студената са теоријским, практичним и стручним информацијама које ће савременим методичким поступцима користити у педагошком раду са децом и ученицима.
  • Исход: Теоријском и практичном наставом студенти су оспособљени да могу да примене стечена знања и реализују наставне садржаје игара у физичком васпитању.
  • Материјали за испит:

    Појам игре

    Филозофско схватање игре

    Класификација игара