Назив студијског програма:
           ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

Врста студијског програма / ниво студија:
           Основне академске студије / први ниво студија

Академски назив:
          Дипломирани професор физичког васпитања и спорта.

Трајање студијског програма / број бодова:
         Четири године (осам семестра) / 240 ЕСПБ

Студијски програми:
У циљу сталног унапређивања наставног процеса, Факултет спорта и физичког васпитања периодично врши измене у студијским програмима. Студенти студирају по студијском програму који је у моменту њиховог уписа у прву годину био важећи. У менију са десне стране могу се видети студијски програми који су важили почевши од школске 2009/2010 па до школске 2019/2020 године.

СТАНДАРД 2. Сврха студијског програма:
Сврха студијског програма Основних академских студија, физичко васпитање и спорт je усмерена на стицање две групе знања. Прва група се односи на усвајање знања из основних антрополошких дисциплина, а друга се односи на педагошка знања, умења и навике, које су неопходне за рад на образовању и васпитању деце у настави физичког васпитања и спорта. Студијски програм Основних академских студија, физичко васпитање и спорт, обезбеђује студентима да стекну неопходна знања везана за методске поступке обучавања кретних елемената техникe различитих спортова и спортских дисциплина; начин тренирања спортских техника; начин конципирања методских часова спортских техника и часова тренирања појединачних спортова или спортских дисциплина. На овај начин студијски програм развија компетенције којима се обезбеђује способност и знање планирања и реализовања наставних планова и програма за наставни предмет физичко васпитање у предшколским установама, основним и средњим школама и стручно педагошко планирање и реализацију спортских активности у школским спортским друштвима и секцијама што доприноси развоју физичког васпитања и спорта па су стога друштвено оправдане и корисне.

СТАНДАРД 3. циљеви студијског програма
Основни циљ студијског програма Основних академских студија, физичко васпитање и спорт, је да обезбеди студентима да успешним савладавањем студијског програма стекну неопходна знања и вештине, да их оспособи да стечена знања и вештине примењују у практичном раду и тиме стекну квалификацију дипломираног професора физичког васпитања и спорта.

Посебни циљеви:

 • оспособити студенте да стекну академско знање на бази научних резултата и емпиријских сазнања и информација о физичким активностима деце различитог пола и узраста и да стечено знање ефикасно примењују у наставним активностима,
 • овладати компетентним спортским знањима, умењима и навикама за успешно програмирање и реализацију садржаја спорта у програмима физичког васпитања и спорта,
 • овладати спортском праксом и стећи адекватно спортско искуство као основу за ефикасну демонстрацију и коришћење спорта у пракси образовања ученика, као и за сопствени професионални развој,

СТАНДАРД 4. компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма Основних академских студија, физичко васпитање и спорт, студент стиче опште способности:

 • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица,
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа,
 • овладавања методама и поступцима истраживања,
 • професионалне етике,
 • примене знања у пракси,
 • развоја комуникационих способности.

Студент који савлада студијски програм Основних академских студија, физичко васпитање и спорт, стиче предметно-специфичне способности:

 • познавањa и разумевањa физичког васпитања и спорта,
 • решавањa конкретних проблема у области физичког васпитања и спорта уз коришћење одговарајућих метода и поступака,
 • повезивањa основних знања из различитих области знања и могућност њихове примене у области физичког васпитања и спорта,
 • праћењa и применe новина у области физичког васпитања и спорта,
 • развојa конкретних вештина неопходних у стручном раду у области физичког васпитања и спорта,
 • коришћењa информационо-комуникационих технологија за овладавање знањима у области
 • физичко васпитање и спорт.

Студент који савлада студијски програм Основних академских студија, физичко васпитање и спорт, стиче компетенције дипломираног професора физичког васпитања и спорта за:

 • организацију и реализацију наставе физичког васпитања,
 • примену знања и вештина у планирању и реализацији тренажног процеса,
 • реализацију корективних третмана постуралног статуса ученика,
 • вођење и реализацију рекреативних програма,
 • праћење и коришћење научних информација.

Услови за упис на студијски програм
На студијски програм може се уписати лице које је завршило четворогодишњу средњу школу свих смерова и струка, које је здраво и телесно способно за несметано похађање практичне наставе и полагање практичних делова испита и које положи пријемни испит. Лекарска комисија, након извршеног прегледа кандидата, даје оцену здравственог и телесног статуса кандидата. Пријемни испит обухвата пет тестова: Tест oпште информисаности из области спорта и физичког васпитања, Tест пливања, Тест општих моторичких способности, Tест трчања на 800 метара за жене и 1500 метара за мушкарце, Tест специфично-моторичких способности са лоптом. Студијски програм не могу уписати кандидати који у сведочанствима немају оцену из физичког васпитања. Начин и поступак спровођења пријемног испита утврђен је општим актом Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.