Факултет

Основни задатак

Основни задатак деловања Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу (у даљем тексту: Факултет) je да савременим студијским програмима образује високо-стручне кадрове првог, другог и трећег нивоа студија у области физичког васпитања, спорта и рекреације; да перманентно пројектује и реализује научно истраживачке пројекте у образовно-научној области физичко васпитање и спорт; да обавља друге делатности за које je акредитован.


У остваривању основног задатка Факултет обједињује образовни, стручни и научни рад, као делове јединственог процеса високог образовања и тиме систематски непрекидно доприноси развоју и унапређивању наставне делатности, задовољењу потреба, захтева и очекивања студената, запослених на Факултету, конзумената и осталих интересената у друштвеној заједници.
Приоритет у раду je испуњење општег задатака и признати резултати рада, чијим се испуњењем и достигнућима потврђује друштвена оправданост постојања и деловања Факултета.

Посебни задаци

 • Обезбедити савремене садржаје наставних програма и адекватно окружење који студентима пружају повољност за развој и примену знања и вештина у области спорта, физичког васпитања и рекреације.
 • Обезбедити флексибилне садржаје наставних програма за стваралачку делатност студента, примену знања и вештина, процењивање, организацију, управљање, обучавање и контролу у области студија.
 • Дефинисати садржаје наставних програма који ће обезбедити услове за креативно студирање.
 • Обезбедити промоцију и развој специфичних дисциплина у спорту, физичком васпитању и рекреацији.
 • Омогућити студентима да проширују своја знања no сопственом избору, бирањем изборних предмета.
 • Непрекидно и систематски радити на унапређењу студијских програма прилагођавајући их захтевима науке, струке и тржишта.
 • Подстицати публиковање научних радова у међународним часописима.
 • Усавршавати систем контроле и унапређења квалитета.
 • Развијати информациони систем.
 • Стимулисати учешће на међународним научним скуповима.
 • Развити програме за стручно усавршавање кадрова у спорту и рекреацији.
 • Реализовати посебне програме за побољшање активних компетенција наставника и сарадника.
 • Развијати издавачку делатност Факултета.
 • Омогућити активно учешће студената у управљању, раду и оцени квалитета свих области рада Факултета.
 • Организовати научне и стручне скупове.
 • Реализовати научно-истраживачке пројекте самостално и у сарадњи са другим установама из земље и иностранства.
 • Пружати научне и стручне услуге корисницима преко Центра за мултидисциплинарна истраживања.

 

Основни циљ процеса унапређења квалитета на Факултету је ширење културе квалитета међу наставницима, сарадницима, административним особљем и студентима кроз перманентно разматрање и анализу резултата активности, које се обављају у оквиру контроле и унапређења квалитета. Посебни циљеви у овом процесу:

 • пружање активне подршке студентима, наставницима, сарадницима и административном особљу у њиховом настојању да унапреде сопствени квалитет, кроз развој унутрашњих механизама Факултета за испуњавање високих стандарда рада,
 • истицање важности унапређивања квалитета образовања и дефинисање мерљивих показатеља и критеријума квалитета образовања,
 • праћење напредовања и развоја кроз прикупљање релевантних информација и истицање самовредновања као основног услова за успешно функционисање Факултета,
 • праћење успешности постојећих, њихово унапређење, као и развој нових институционалних механизама за координисано и системско вредновање квалитета у сврху постизања високих стандарда у настави и научноистраживачком раду,
 • повећање ефикасности студирања,
 • побољшање квалитета наставног процеса и услова рада у оквиру свих студијских програма,
 • повећање обима и квалитета научноистраживачког рада наставног особља.