Назив студијског програма:
           МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ – СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ

Врста студијског програма / ниво студија:
           Мастер академске студије / други ниво студија

Академски назив:
           Мастер професор физичког васпитања и спорта

Трајање студијског програма / број бодова:
          Једна година (два семестра) / 60 ЕСПБ

Студијски програми:
У циљу сталног унапређивања наставног процеса, Факултет спорта и физичког васпитања периодично врши измене у студијским програмима. Студенти студирају по студијском програму који је у моменту њиховог уписа у прву годину био важећи. У менију са десне стране могу се видети студијски програми који су важили почевши од школске 2009/2010 па до школске 2019/2020 године.

СТАНДАРД 2. Сврха студијског програма:
Сврха студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт – студије на даљину за стицање стручног назива мастер професор физичког васпитања и спорта је ефикасна реализација планиране наставе, усмерене на стицање специфичних знања и вештина неопходних за професионални рад и развој мастер професора физичког васпитања и спорта. Сврха студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт – студије на даљину је да мастер професори физичког васпитања и спорта буду образовани и компетентни за самостално обављање послова у области физичког васпитања, спорта и рекреације, да самостално или под менторством учествују у пројектима научних и стручних истраживања у научно-образовној области физичко васпитање и спорт и другим пројектима у којима су предмет истраживања физичке активности. На овај начин студијски програм развија компетенције које доприносе развоју физичког васпитања и спорта па су стога друштвено оправдане и корисне, што је у складу са основним задатком Факултета (да савременим студијским програмима образује високостручне кадрове у области физичког васпитања, спорта и рекреације), као и са другим основним и посебним задацима и циљевима Факултета.

СТАНДАРД 3. циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма омогућавају постизање одговарајућих компетенција, академских вештина кроз одговарајуће методе које обезбеђују њихово стицање. Они, такође, укључују развој стваралачких способности и овладавање различитим практичним вештинама, које су неопходне за обављање професионалног рада у спорту и физичком васпитању.

Циљеви су формулисани на следећи начин:

 • Омогућавање студентима да успешно овладају садржајима наставних предмета другог нивоа академских студија како би успешно израдили завршни (мастер) рад и стекли диплому мастер професора физичког васпитања и спорта.
 • Изградња основе за перманентно научно, професионално и стручно образовање.
 • Формирање адекватне базе знања, која ће бити основа за упис на докторске студије за стицање научног звања доктора наука у научној области физичко васпитање и спорт.
 • Оспособљавање за коришћење резултата научних истраживања као и да се индивидуално укључе у пројекте за научна истраживања у области физичких активности.
 • Информисање студената о неопходним квалитетним знањима и искуствима, као неопходним условима за ефикасну спортску припрему ученика и спортиста.
 • Обезбеђење широког спектра знања и информација, које омогућавају тренирање у различитим спортовима и примену тих знања у различитим облицима васпитно-образовног процеса.

СТАНДАРД 4. компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт – студије на даљину студент стиче опште способности:

 • анализе и синтезе, као и предикцију различитих решења конкретних питања;
 • овладавања различитим методама, поступцима и процесима који су везани за истраживања;
 • критичког и самокритичког приступа проблему и примени знања у пракси;
 • изграђивање комуникационих способности и сарадње са локалним и ширим социјалним окружењем,
 • поштовање принципа професионалне етике.

Студент који савлада студијски програм Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт – студије на даљину, стиче предметно-специфичне способности:

 • познавања и разумевања свих битних елемената за рад у области физичког васпитања и спорта,
 • решавања конкретних проблема у области физичког васпитања и спорта уз коришћење одговарајућих научних метода и поступака,
 • повезивања основних знања из различитих области и могућност њихове примене,
 • праћења и примене новина у области физичко васпитање и спорт,
 • развој конкретних вештина неопходних у стручном раду у области физичко васпитање и спорт,
 • коришћења информационо-комуникационих технологија за овладавање знањима у области физичко васпитање и спорт.

Завршетком студијског програма Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт – студије на даљину, кандидат стиче компетенције мастер професора физичког васпитања и спорта за:

 • примену конкретних знања и умења у настави физичког васпитања у школским установама;
 • примену знања и вештина у настави физичког васпитања кроз примену специфичне методике тренирања и примену спорта у васпитно-образовном процесу;
 • организацију и стручни рад у спортским секцијама школе укључујући тренирање и такмичење ученика у различитим спортовима;
 • примену знања у развоју научних и стручних достигнућа у спорту;
 • наставак образовања на докторским студијама;
 • коришћење резултата научних истраживања и стечених научних информација.

Услови за упис на студијски програм
На студијски програм Mастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије и стекло 240 ЕСПБ бодова.