Информације везане за полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних академских студија на Факултету спорта и физичког васпитања у школској 2024/2025 години биће истакнуте на овој страници.

ПРВИ УПИСНИ РОК

Конкурс Универзитета у Нишу за упис у прву годину основних студија за школску 2024/2025 pdf

Конкурс Факултета спорта и физичког васпитања за упис у прву годину основних академских и основних струковних студија за школску 2024/2025 pdf


Пријава кандидата

Пријављивање заинтересованих кандидата за полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних академских студија у првом уписном року обавиће се 19, 20, 21, 22, 24 и 25. јуна 2024. године у Служби за наставу и студентска питања Факултета спорта и физичког васпитања од 09 до 13 часова.

Списак потребне документације за пријаву кандидата pdf

 

Пријавни лист - Један од докумената потребних за пријаву кандидата за полагање пријемног испита је и Пријавни лист. Потребно је да кандидати читко попуне ОДГОВАРАЈУЋИ пријавни лист за полагање пријемног испита за упис на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Пријавни лист - Основне академске студије pdf

 

Сведочанства и диплома о положеном матурском испиту - Приликом предаје документације потребно је предати фотокопије сведочанстава и дипломе о положеном матурском испиту а оригинале докумената (или оверене фотокопије) дати на увид.

Лекарско уверење овлашћене здравствене установе - Документ који издаје здравствена установа која је овлашћена за ову врсту прегледа (Домови здравља на територији целе Србије, Заводи за спортску медицину приватни Домови здравља) у питању је стандардизовани образац за упис на све државне факултете на територији Републике Србије.

Потврда комисије на нивоу факултета - Преглед који кандидати обављају на дан предаје документације на факултету, преглед врше професори нашег факултета са Катедре медицинских и здравствених предмета у кинезиологији.

Срби из земаља у окружењу и националне мањине

Република Србија посвећује велику пажњу пружању једнаких могућности за образовање припадницима националних мањина као и Србима из земаља у окружењ. Кандидати који припадају некој од група обухваћених на посебан начин овим упутством могу преузети одговарајуће изјаве које се прилажу уз осталу конкурсну документацију.

Препорука Националног савета ромске националне мањине

ИЗЈАВА - Припадници ромске националне мањине

ИЗЈАВА - Припадници српске националне мањине у земљама у окружењу

 

Цена и упутство за уплату
Висина накнаде за полагање пријемног испита износи 7.500,00 динара.
Назначени износ потребно је уплатити на жиро рачун Факултета спорта и физичког васпитања.
Уплатилац: Име, презиме и адреса кандидата
Сврха уплате: Накнада за полагање пријемног испита
Прималац: Факултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10а, 18000 Ниш
Жиро рачун: 840-1782666-31
Позив на број: 913

 

Полагање пријемног испита
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних академских студија обавиће се 26. и 27.  јуна 2024. год. и састоји се од полагања пет тестова. Информације о полагању, распоред кандидата по групама за полагање као и све остале релевантне информације биће накнадно објављене.