• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање сазнања о спорту као општедруштвеној појави и о предмету спорта као посебног социолошког феномена. Аналитичко размишљање о комплексном односу друштва и спорта у савременом свету. Изграђивање оријентације ка објективном промишљању феномена спорта и његовог значаја у савременом друштву.
  • Исход: Знање стечено у оквиру овог предмета омогућава будућим стручњацима у области спорта да препознају аспекте повезаности и међусобног односа различитих друштвених појава и спорта. Припрема студенте основних струковних студија за успешно и објективно сагледавање друштвеног статуса спорта, како током студија, тако и у будућем професионалном раду.
  • Материјали за испит:

    MOODLE - ПРИСТУПАЊЕ КОРИСНИЧКОМ НАЛОГУ - ВИДЕО

    Сајт предмета Савремени спорт и друштво