• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање теоријских и практичних знања о групи гимнастичких спортова и њихову примену у савременом друштву и у нашим условима живота.
  • Исход: Студент је оспособљен да примени стечено теоријско и практично знање основних гимнастичких вежби. Гимнастика за све представља једну од седам дисциплина у породици спортова Светске гимнастичке федерације и намењена је пропаганди нетакмичарских облика гимнастике. Као део светског покрета Спорт за све је савремени нетакмичарски.
  • Материјали за испит:

    ПРАКТИЧАН ДЕО ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА

    power point презентација