• Предметни наставници:
 • Циљ: Стицање теоријских и практичних знања о одређивању, праћењу и контроли степена тренираности спортиста.
 • Исход: Студенти ће бити оспособљени да примене стечено теоријско и практично знање у дијагностици контроле тренажног процеса. Да теоријским и практичним знањима буду оспособљени за успешно коришћење тестова за процену функционалних и моторичких спосбности спортиста. Да упознају психодијагностику и примену психолошких тестова у спорту.
 • Материјали за испит:

  Уводно предавање

  Дијагностичке технике

  Дијагностичке технике - Презентација

  Скрипта 1

  Скрипта 2