НосилацНазив пројектаЕвиденциони број
Ратко Станковић Биомеханичка ефикасност врхунских српских спортиста ОИ179019

 

"Кретање спортиста, њихову технику извођења различитих кретних структура могуће је тачно квантификовати и тако је подвргнути различитим дијагностичким поступцима. На тај начин могуће је дефинисати моделе извођења сваке спортске технике, односно скуп критеријумских вредности биомеханичких параметара релевантних за успешно извођење сваке анализиране кретне структуре. На основу тако добијених биомеханичких стандарда могуће је извршити даље анализе ефикасности кретања, открити грешке, изводити компаративне анализе, као и вршити одређене модификације са циљем оптимализације кретања. Врхунски српски спортисти остварују изузетне резултате у светским размерама. Ипак, у већини случајева биомеханичка позадина њихове моторичке ефикасности није позната. Применом адекватних анализа могуће је прецизно регистровати биомеханичке карактеристике њихових спортских техника, утврдити структуру узрочно – последичних веза, параметара кретања. Ово истраживање има за циљ да се утврди биомеханичка ефикасност врхунских српских спортиста. Подциљеви реализације пројекта оствариће се кроз дефинисање њихових механичких карактеристика кретања, утврђивањем интерне структуре биомеханичких параметара као и моделирање и оптимализација анализираних кретања са циљем постизања максималног ефекта. Реализацијом пројекта утврдиће се антропометријски параметри и постурални став што ће дати увид у конституциони статус и објективну процену истог код врхунских спортиста."