• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање знања о теоријским и практичним вредностима хигијене у спорту и физичком васпитању.
  • Исход: Студенати су упознати са основним начелима и могућностима њихове практичне примене у свакодневној пракси. Студенти су кроз предавања, практичне вежбе, и консултације стекли основна знања и оспособљени су да владају теоријским и практичним вештинама везаним за примену хигијене спорта у спорту и физичком васпитању.