• Предметни наставници:
  • Циљ: Усвајање основних теоријских и практичних знања о средствима и методама тренинга, плановима и програмима из области спортова снаге.
  • Исход: Сваки студент је оспособљен да самостално планира и програмира тренажни процес у области спортова снаге, да реализује планове и програме у области спортова снаге. Студенти су оспособљени да примењује средства, методе и оптерећења за развој различитих видова снаге у физичком васпитању, спорту и рекреацији, уважавајући узраст и пол, као и у свим осталим активностима у којима је ова моторичка способност релевантна за успех.
  • Материјали за испит:

    СПОРТОВИ СНАГЕ - СКРИПТА

    Питања за колоквијум и испит