• Предметни наставници:
  • Циљ: Овладавање теоретским сазнањима и практичним вештинама о разним организационим облицима физичког вежбања где је могућа примена инклузије.
  • Исход: После успешно савладаног предмета студенти су оспособљени да: - уважавају друштвене разлике и вршити сензибилизацију учесника у организационим облицима физичког вежбања; - креирају инклузивну политику у организационим облицима физичког вежбања; - спроводе инклузију у организационим облицима физичког вежбања; - развијају позитивне социјалне односе од најранијег добног узраста кроз организационе облике физичког вежбања.