• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање основних теоријских и практичних знања о методологији научно-истраживачког рада. Разумети и знати објаснити основе методологије истраживачког рада у подручју физичког васпитања, физичке активности и здравља. Разумети логику научно-истраживачког рада.
  • Исход: Студенти знају начела истраживања и статистику за спортске науке и здравље. Знају методе дискриптивне и инференцијалне статистике. Оспособљени су да конципирају и воде пројекат научног истраживања, као и да напишу и одбране мастер рад.