1948. Оснoвана је Виша педагошка школа, претеча данашњег Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу, прва високошколска установа јужно од Београда. Прва генерација студената уписана је школске 1949/50 године.

1954. У оквиру Више педагошке школе у Нишу, школске 1954/55. године формирана је Група за физичко васпитање (трајање студија две године).

1971. Одлуком Владе Републике Србије основан је Филозофски факултет, као седми члан Универзитета у Нишу. У оквиру Филозофског факултета, основана је Студијска група за физичку културу.

1999. Одлуком Владе Републике Србије основан је Факултет физичке културе у Нишу, као нови члан Универзитета у Нишу.

2006. Одлуком Савета Универзитета у Нишу, Факултет физичке културе мења име у - Факултет спорта и физичког васпитања.

2007. Од академске 2007/2008 године студијски програми Факултета, одвијају се по принципима Болоњске декларације.

Од оснивања до 2019. године дипломе Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу стекло је:

• на основним четворогодишњим студијама /студије по ранијем закону/ 927 студента,
• на основним академским студијама /студије по болоњи/ 1783 студената,
• на основним трогодишњим студијама /студије по ранијем закону/ 121 студент,
• на основним струковним студијама /студије по болоњи/ 29 студената,
• на специјалистичким струковним студијама /студије по болоњи/ 8 студената,
• на специјалистичким студијама /студије по ранијем закону/ 9 студената,
• на магистарским студијама /студије по ранијем закону/ 128 студената,
• на мастер академским студијама /студије по болоњи/ 451 студент,
• одбрањено је и 82 докторске дисертације /студије по ранијем закону/,
• одбрањено је 29 докторских дисертација /студије по болоњи/.

У оквиру стручног оспособљава и усавршавања кадрова у спорту и рекреацији:

• оспособљено је 954 кандидата за звање виши тренер,
• оспособљено је око 726 кандидата за оперативне тренере,
• спасиоци – оспособљено је 274 кандидата,
• масажа – оспособљено је 18 кандидата.

2007. Факултет је акредитован као држвавни факултет у области медицинских и друштвених наука – спорт, физичко васпитање и рекреација, за обављање научно-истраживачке делатности. (одлука бр. 021-01-61/92 од 29.10.2007.)

2009. Факултет је акредитован као високошколска установа (уверење бр. 612-00-148/2008-04 од 19.6.2009) за следеће студијске програме:


2010. Факултет је добио дозволу за рад (бр. 612-00-00654/2010-04 од 24.9.2010) ради остваривања основних струковних студија, основних академских студија, дипломских академских студија и докторских студија за извођење студијских програма:

  • Основне струковне студије: спорт;
  • Основне академске студије: физичко васпитање и спорт;
  • Дипломске академске студије: физичко васпитање и спорт;
  • Докторске студије: спортске науке.


2013. Факултет је акредитован као државни факултет у области друштвених наука - физички тренинг, моторичко учење и спорт за обављање научноистраживачке делатности. (одлука бр. 021-01-17/82 од 23.12.2013.)

2014. Факултет је реакредитован као високошколска установа (уверење бр. 612-00-00074/2014-04 од 20.6.2014) за следеће студијске програме:

у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука.

Поред реакредитованих програма, акредитовани су и нови студијски програми:


2015. Факултет је акредитован као високошколска установа за још два студијска програма:

у оквиру поља друштвено-хуманистичких наукa.

2016. Факултет је акредитован као високошколска установа за студијски програм


2016. Факултет је добио решење о допуни дозволе за рад (решење бр. 612-00-01220/2015-06 од 26.7.2016) за студијске програме:

  • Основне струковне студије, СПОРТ на српском и енглеском језику;
  • Основне струковне студије, СПОРТ студије на даљину;
  • Мастер академске студије, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ;
  • Мастер академске студије, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ студије на даљину;
  • Специјалистичке струковне студије, СПОРТ на српском и енглеском језику.


2017. Факултет је добио решење о допуни дозволе за рад (решење бр. 612-00-03400/2016-06 од 2.11.2017) за студијски програм:

  • Физичко васпитање, физичка активност и здравље.


2017. Факултет је акредитован као државни факултет у области друштвено-хуманистичких наука – спорт, физичко васпитање, рекреација за обављање научно-истраживачке делатности. (одлука бр. 660-01-00007/19 од 4.7.2017.)

На Факултету ради 50 наставника и сарадника: 21 редовни професор, 9 ванредних професора, 13 доцената, 3 асистената са пуним радним временом и 25 ангажованих наставника са других факултета са непуним радним временом. Факултет запошљава 4 ненаставних радника у следећим службама: Служба за опште и правне послове, Служба за наставу и студентска питања, Служба за материјално-финансијске послове, Библиотека и Одељење за рачунарско-информационе послове (подаци до 2019. године)

Наставу на Факултету организују катедре. За реализацију практичне наставе на студијским програмима користе се: Спортски центар ''Чаир'', Гимнастички клуб ''Ниш", спортска сала Факултета (борилачки спортови, фитнес, корективна гимнастика, плес, ритмичка гимнастика и многобројни изборни предмети).

Библиотека располаже савременом литературом са преко 18069 библиотечких јединица: 11219 књига, 81 монографије, 2735 часописа, 4034 уџбеника, око 253 докторских дисертација, магистарских теза и специјалистичких радова, као и одговарајућом компјутерском опремом. (подаци до 2019. године)

Факултет је обезбедио завидан ниво техничке и информатичке опреме за реализацију практичне наставе у складу са потребама студијских програма, који се реализују. У том смислу Факултет је обезбедио одговарајућу техничку опрему, справе, реквизите, видео бимове, пројекторе, рачунаре, лабораторијску опрему, интернет технологију и друго. Кабинети и учионички простор су одговарајуће опремљени.