Изборно веће

Изборно веће чине наставници Факултета. Изборно веће даје следеће оцене:

  • оцену о резултатима научног, истраживачког, односно уметничког рада кандидата;
  • оцену ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе;
  • оцену резултата педагошког рада (приликом давања оцене о резултатима педагошког рада кандидата узима се у обзир мишљење студената);
  • оцену резултата које је кандидат постигао у обезбеђењу научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка.

 
Изборно веће утврђује предлог за избор кандидата у одговарајуће звање, већином од укупног броја наставника који су у истом или вишем звању од звања у које се кадидат предлаже. Изборно веће одлучује о избору сарадника ако је присутно најмање две трећине чланова који имају право да одлучују. Изборном већу председава Декан Факултета. Изборно веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују.