• Предметни наставници:
  • Циљ: Оспособљавање студената за планирање, програмирање, управљање и праћење програма физичког вежбања код особа са различитим обољењима.
  • Исход: Теоријском и практичном наставом, као и самосталним истраживачким радом, студенти ће бити оспособљени да користе концептуалне и практичне алате за конципирање и управљање програмима физичког вежбања, да анализирају тренутно стање и примене конкретне програме прилагођене посебним популацијама са различитим обољењима.