• Предметни наставници:
  • Циљ: Анализа покрета људског апарата за кретање; предлог биомеханичких аналитичких метода и решења путем рационалних људских кретања; интеракција снаге мишића у кинезитерапији; превенција повреда током физичке активности, вежбања и током живота, посматрана са биомеханичког становишта.
  • Исход: Након окончања наставе од студената се очекује: да примене знања за побољшање извођење моторичких задатака. - Да разумеју коришћење теоријских и практичних биомеханичких метода које се користе у физичкој активности и вежбању. - да могу да вреднују ваљаност и поузданост различитих биомеханичких метода у физичкој активности и вежбању. – да примене стечена знања из биомеханике у оквиру спровођења пројеката из области спортских наука.