• Предметни наставници:
  • Циљ: Упознавање студената са свим аспектима коришћења допинга у спорту, као и методама за спречавање и сузбијање допинга.
  • Исход: Усвајањем знања о допинг средствима и методама, правним регулативама и етичким нормама везаним за коришење допинга, студент је стекао основу за деловања у спречавању употребе допинга у професионалном и непрофесионалном спорту.