• Предметни наставници:
  • Циљ: Упознавање студената са новим концептом физичког васпитања (PE for Lifelong Fitness), базираним на образовном програму "Physical best", који интегрише све аспекте програма здравствене форме (Health related Fitness) у редовни план и програм наставе физичког васпитања и промовише целоживотно активно бављење физичким активностима у функцији постизања и одржавања целоживотне здравствене форме, према NASPE (National Association for Sport and Physical Education) националним стандардима за наставу физичког васпитања и физичке активности у слободном времену током читавог живота.
  • Исход: Оспособљеност студената за самостално конципирање и спровођење мотивационих програма Physical best и Fitness for Life у настави физичког васпитања и у слободном времену током читавог живота, у складу са принципима здравствене форме, подацима Fitnessgramа и програмом активности – Аctivitygramom, са циљем постизања и одржавања оптималне здравствене форме током читавог живота.