• Циљ: Оспособљавање студената за усвајање знања о рачунарској опреми и одговарајућим оперативним системима и програмима.
  • Исход: Студенти ће бити оспособљени да у оквиру савладавања осталих наставних садржаја и предмета, као и у индивидуалном научном и стручном раду користе рачунарску опрему и одговарајуће апликативне програме.