• Циљ: Oспособљавање студената да разумеју и усвоје знања из програмског садржаја мини рукомета.
  • Исход: Савладавањем програмског садржаја студенти ће бити оспособљени за коришћење теоријских и практичних знања из мини рукомета.