• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање основних знања о најпопуларнијим друштвеним плесовима кроз практично извођење плесних техника.
  • Исход: Студенти су овладали моторичким знањима и вештинама извођења основних корака друштвених плесова потребних за примену стечених знања у пракси физичког васпитања, спорта и рекреације.