Врста студијског програма: мастер академске.

Академски назив: Мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Услови за упис на студијски програм
На студијски програм Mастер академскe студије, физичко васпитање, физичка активност и здравље, може се уписати лице које је завршило основне академске студије у научно-образовној области физичко васпитање и спорт и стекло 240 ЕСПБ бодова или академске студије у сродној области, о чему се доноси одлука након упоређивања студијских програма. Општи услови уписа прописани су Правилником о студијама Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу, а у складу су са препорукама Универзитета у Нишу.

Трајање и обим студија
Трајање: два семестра. Обим оптерећења: 70 ЕСПБ бодова.

Начин извођења студија
Студије се изводе у школској години која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци. Школска година, по правилу има 42 радне недеље, од чега 30 наставних недеља и 12 недеља за консултације, припрему испита и испите. Школску годину чине два семестра, од којих сваки траје по 15 наставних недеља и по 6 недеља за консултације, припрему испита и испите и осам недеља за израду мастер рада. Студије се изводе према Плановима извођења наставе које доноси Наставно-научно веће Факултета. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Збир од 70 ЕСПБ бодова одговара укупном ангажовању студента у обиму четрдесеточасовне радне недеље током школске године. Вредност ЕСПБ бода одговара, у просеку, 25-то часовном радном ангажовању студента.

Циљеви студијског програма
 • интегрисање знања о физичком васпитању, физичкој активности и здрављу.
 • формирање адекватне базе знања, као основе за упис на докторске студије у научној области физичко васпитање и спорт,
 • оспособљавање за анализу и коришћење резултата научних истраживања, као и за укључивање у пројекте у области физичког васпитања, физичке активности, здравља и кинезитерапије,
 • оспособљавање за примену знања, способности и вештина у пракси физичког васпитања, физичког вежбања и кинезитерапије.
 • изграђивање основе за перманентно научно, професионално и стручно образовање.
 • омогућавање студентима да успешно овладају садржајима предмета, како би успешно израдили мастер рад.

Исходи процеса учења

Студент који савлада студијски програм Mастер академске студије, физичко васпитање, физичка активност и здравље, стиче компетенције за:

 • примену знања, умења, вештина, организацију и стручни рад:
           - у настави физичког васпитања у основним и средњим школама;
           - у конципирању, управљању и надзору фитнес програма за децу, одрасле, старе и специјалне популације људи;
           - у кинезитерапији посебних категорија људи и деце;

 • повезивање основних знања и коришћење резултата истраживања у развоју научних и стручних достигнућа,
 • решавање проблема кроз примену научних метода и поступака у физичком васпитању, рекреацији и корективном вежбању;
 • наставак образовања и коришћење научних информација на докторским студијама.

Листа обавезних и изборних предмета
Листа обавезних и изборних предмета дата је у курикулуму студијског програма. Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и њихов опис. Опис предмета садржи назив, тип предмета, семестар студија, број ЕСПБ бодова, предуслове за упис предмета, циљ и садржај предмета, исход процеса учења, литературу за припрему испита, начин провере знања и начин полагања испита.

Бодовна вредност предмета
Бодовна вредност предмета је у складу са Европским системом преноса бодова и дата је у опису предмета. У оквиру предмета бодови се расподељују у односу на укупно ангажовање студента које обухвата предавања и друге облике наставе, самосталан рад на припреми предиспитних и испитних активности. Бодови представљају укупно уложено време које је студент уложио за савладавање предвиђеног градива на конкретном предмету и додељују му се након положеног завршног испита.

Бодовна вредност завршног мастер рада
На овим студијама предвиђена је израда завршног мастер рада. Вредност одбрањеног завршног мастер рада је 20 ЕСПБ бодова, којима треба додати 5 ЕСПБ бодова за студијски истраживачки рад. Пријава и одбрана завршног рада регулисана је Правилником о завршном мастер раду Факултета .

Предуслови за упис предмета
Предуслови за упис предмета, уколико их има, дати су у описима предмета у Плановима извођења наставе.

Методе и облици извођења наставе
Настава се организује и изводи једносеместрално: предавањима, вежбама, консултацијама, семинарима, студијским истраживачким радом и стручном праксом.

Начини провере знања и оцењивање
За све активности студент добија поене који су саставни део завршне оцене на испиту. У току предиспитних обавеза студент може освојити од 30 до 70 поена, од укупно 100 поена. Освојени поени током семестра збрајају се са поенима завршног дела испита на крају семестра. Завршни део испита се у структури поена вреднује са минимално 30 поена.

Успех студента изражава се оценама и то:
 • оцена 10 (одличан) за остварених 91-100 поена, (А+),
 • оцена 9 (изузетно добар) за остварених 81-90 поена, (А),
 • оцена 8 ( врло добар) за остварених 71-80 поена, (Б),
 • оцена 7 (добар) за остварених 61-70 поена, (Ц),
 • оцена 6 (довољан) за остварених 51-60 поена, (Д),
 • оцена 5 (није положио) за остварених 50 и мање поена (Ф).

На Факултету спорта и физичког васпитања се води трајна евиденција о положеним испитима. У евиденцију и индекс студента уносе се прелазне оцене, a оцена 5(пет) уноси се само у евиденцију.

Наставници и сарадници
За извођење наставе на студијском програму Мастер академске студије, физичко васпитање, физичка активност и здравље ангажује се потребан број наставника и сарадника са одговарајућим научним и стручним квалификацијама. На почетку школске године, Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког васпитања усваја Одлуку о распоређивању наставника и сарадника на предметима студијског програма. Биографије и компетенције наставника и сарадника Факултета доступне су јавности преко сајта Факултета.

Литература
Усвајањем Планова извођења наставе на почетку школске године Наставно научно веће Факултета усваја обавезну и допунску литературу за сваки предмет. Литература је усклађена са обимом предмета исказаног ЕСПБ бодовима. Студентима је обезбеђен приступ библиотеци, као и другим наставним и научним публикацијама преко Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КОБСОН).

Начин избора предмета из других студијских програма
Начин избора предмета из других студијских програма који се реализују на Факултету спорта и физичког васпитања и Нишу прописан је Правилником о студијама.

Студент Факултета спортa и физичког васпитањa у Нишу, може да оствари део студијског програма на другој високошколској установи. Услов за остваривање дела студијског програма је уговор о признавању ЕСПБ бодова између Универзитета у Нишу, односно Факултета спортa и физичког васпитања и друге високошколске установе у коју студент одлази. Део студијског програма који студент остварује у другој високошколској установи ван Универзитета у Нишу не може бити краћи од једног семестра. За остваривање дела студијског програма студент мора имати сагласност Факултета спорта и физичког васпитања. Права и обавезе студента, као и трошкови уређују се уговором између заинтересованих страна.

Услови за прелазак са других студијских програма
Студент иностраног факултета може да пређе на Факултет спорта и физичког васпитања и да се упише на студијски програм, на основу еквиваленције плана и програма образовања, а на основу споразума о преносу ЕСПБ бодова и нострификације докумената. Прелаз се обавља само пре почетка школске године. Прелаз са других студијских програма који се реализују на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу прописан је Правилником о студијама.

Структура студијског програма
Настава на Мастер академским студијама, физичко васпитање, физичка активност и здравље, организује се и изводи у трајању два семестра, први са 30 ЕСПБ бодова, а други са 40 ЕСПБ бодова. Од укупног броја бодова, 35 бодова припада обавезним предметима, изборним предметима 15 бодова, а завршном мастер раду 20 ЕСПБ бодова. На 7 обавезних предмета (Научно-истраживачки рад у физичком васпитању, фитнесу и здрављу, Основе физичке активности и јавно здравље, Напредна физиологија вежбања, Примењена психологија здравља и фитнеса, Здрава исхрана, Тестирање-смернице и контрола, Студијски истраживачки рад у функцији израде мастер рада) стиче се 50%, на 3 изборна предмета 21%, а на завршном раду 29% ЕСПБ бодова од укупног броја ЕСПБ бодова. У структури предмета су академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни предмети. У структури курикулума су следећи изборни предмети: Моторички развој, Биомеханика вежбања, Физичко васпитање и целоживотни фитнес, Седентарни начин живота и јавно здравље, Вежбање за младе, Здраво старење и вежбање, Корективно вежбање и здравље и Адаптивна физичка активност.
FaLang translation system by Faboba

Контакт

Факултет спорта и физичког васпитања
Чарнојевића 10а, 18000 Ниш

тел. +381 18 510-900
        +381 18 511-940
        +381 18 511-941

фах +381 18 242-482
   
e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs

ж.р. 840-1782666-31

AR 200x200
FIS 2019 logo footer
Наш факултет на друштвеним мрежама:
fb buttontw buttong buttonyt button
 • Yabancı Forex Siteleri youwin giriş 1xbet giriş 1xbet casino siteleri mobil ödeme ile bahis 1xbet bedava bonus kumar siteleri casino siteleri online casino siteleri rulet siteleri bonus veren siteler mobil ödeme ile bahis casino, canlı bahis, canlı casino